Ochrana osobných údajov

v spoločnosti OMNIA MOTORS, a. s., Tomášikova 30, Bratislava 821 01, IČO: 35 787 058 (ďalej len „OMNIA MOTORS“).

Tieto informácie sú určené pre zákazníkov a dodávateľov OMNIA MOTORS.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

Tieto informácie vysvetľujú ako získavame, používame, poskytujeme a prenášame Vaše osobné údaje a popisujú Vaše práva na ochranu osobných údajov a postup pri ich uplatnení.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, podľa ktorých Vás možno identifikovať alebo môžete byť identifikovateľný. Môže ísť o údaje:
• bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje zamestnávateľa a pod.;
• citlivé osobné údaje: sa nespracúvajú

S kým Vaše osobné údaje zdieľame?

Vaše osobné údaje môžu byť dostupné aj príjemcom, ako sú napríklad našimi dodávateľmi:
• Podpora IT
• Vedenie účtovníctva
• Správa účtovného softvéru
• Sprostredkovateľ leasingu
• Marketingová agentúra rozosielajúca hromadné emaily
• Poskytovateľ sociálnych sietí (Facebook, Instagram)
• Poskytovateľ analytických cookies (Google Analytics)

K osobným údajom zákazníkov môže mať prístup aj Honda Motor Europe Limited Slovensko. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu

Zákonnosť spracúvania

Osobné údaje spracúvame len v prípade, ak máme na to právny základ. Právnym základom spracúvania môže byť:
• zmluva a predzmluvné vzťahy,
• plnenie zákonných povinností,
• oprávnený záujem,
• súhlas dotknutej osoby.

Zmluva a predzmluvné vzťahy
Osobné údaje spracúvame na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov. To znamená, že údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli s Vami uzavrieť a plniť obchodnú zmluvu.

Bez Vašich osobných údajov nemôžeme zmluvu uzavrieť a následne zabezpečiť jej plnenie.

Zákonná povinnosť
Niektoré osobné údaje spracúvame na základe plnenia zákonných povinností. Zákony určujú, ktoré osobné údaje musíme spracúvať a v akom rozsahu na plnenie zákonných povinností. Poskytnutie Vašich správnych a aktuálnych osobných údajov je v tomto prípade povinné, pretože bez toho by sme si nemohli plniť zákonné povinnosti, napr. účtovné a daňové povinnosti.

Oprávnený záujem
Keď máme vlastný obchodný alebo podnikateľský dôvod na použitie Vašich údajov, nazýva sa to oprávnený záujem. Ak spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu, informujeme Vás o tom v texte nižšie.

Súhlas dotknutej osoby
Niektoré osobné údaje spracúvame výlučne s Vaším súhlasom (napr. posielanie reklamných emailov, zverejňovanie fotografií na sociálnych sieťach). Udelenie súhlasu je dobrovoľné a neudelenie súhlasu nemá na poskytnutie služby a plnenie zmluvy žiadny vplyv. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prečo Vaše osobné údaje spracúvame, na akom právnom základe a ako dlho ich uchovávame?

Uzatváranie a plnenie zmlúv

Osobné údaje Osobné údaje získavame pri uzatváraní a plnení zmlúv.

Spracúvame tieto údaje: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; meno, priezvisko, kontaktné údaje, pracovnú pozíciu a podpis zamestnancov zákazníka alebo dodávateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.
Účel Osobné údaje spracúvame na účel uzavretia a plnenie zmluvy (napr. kúpna zmluva, poskytnutie služieb servisu, náhradného vozidla a pod.).
Právny základ Predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy
Ako dlho údaje uchovávame? Zmluvy uchovávame po dobu 10 rokov po uplynutí ich platnosti.

Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje Osobné údaje spracúvame aj pri plnení našich zákonných povinností.

Požadujeme tieto údaje: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje; meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo fyzickej osoby a ďalšie údaje vyžadované zákonom.
Účel Tieto údaje spracúvame, aby sme splnili zákonné povinnosti pri:
• spracúvaní a uchovávaní účtovných dokladov,
• vedení archívu a registratúry,
• uplatňovaní, preukazovaní a obhajovaní právnych nárokov (sporová agenda),
• ochrane osobných údajov (žiadosti dotknutých osôb, evidencie).
Právny základ Plnenie zákonných povinností
Ako dlho údaje uchovávame? Osobné údaje uchovávame po dobu určenú zákonom, napr. účtovné záznamy sa uchovávajú 10 rokov, záznamy v oblasti ochrany osobných údajov 5 rokov, dokumenty v rámci sporovej agendy 10 rokov a pod.

Spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie, preukazovanie a obhajobu právnych nárokov

Osobné údaje Osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu pri uplatnení, preukazovaní a obhajobe právnych nárokov.

Na tento účel spracúvame osobné údaje z iných informačných systémov prevádzkovateľa (Kamerové záznamy, zmluva, emailová komunikácia a pod.).
Účel Údaje spracovávame na uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov (nesporová agenda).
Právny základ Oprávnený záujem OMNIA MOTORS alebo tretej strany na vyššie uvedených účeloch spracúvania osobných údajov.
Ako dlho údaje uchovávame? Osobné údaje potrebné na uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov uchovávame max. 1 rok po uplynutí príslušnej premlčacej lehoty v konkrétnom prípade.

Posielanie reklamných emailov

Osobné údaje Reklamné emaily posielame na emailové adresy zákazníkov, ktorí nám na takúto činnosť udelili súhlas. Emailové adresy získavame v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov so zákazníkom.
Účel Prezentácia tovaru a služieb prevádzkovateľa.
Právny základ Súhlas dotknutej osoby
Ako dlho údaje uchovávame? Osobné údaje uchovávame do odvolania Vášho súhlasu, najdlhšie po dobu 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Webová stránka www.omniamotors.sk

Osobné údaje Osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu na komunikácii prostredníctvom web formulárov a vybavovania požiadaviek zákazníkov cez Google Forms.

Na tento účel spracúvame osobné údaje ako sú EVČ vozidla, iné údaje uvedené v odoslanej správe, ID pridelené Google.
Účel Vybavenie požiadavky zákazníka (objednanie na servisný úkon, objednanie skúšobnej jazdy).
Právny základ Oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretej strany
Ako dlho údaje uchovávame? Web formuláre uchováme 1 rok.

Prevádzkovanie profilu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)

Osobné údaje Osobné údaje získavame priamo od Vás prípadne od poskytovateľa sociálnej siete, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli.

Môže ísť o Vaše komentáre, preferencie, fotografie a iné informácie, ktoré ste sami poskytovateľovi sociálnej siete poskytli prípadne umiestnili pod profil OMNIA MOTORS.
Účel Prezentácia tovaru a služieb prevádzkovateľa.
Právny základ Oprávnený záujem (na prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach)
Súhlas dotknutej osoby (so zverejňovaním fotografií na sociálnych sieťach)
Ako dlho údaje uchovávame? Po dobu prevádzkovania profilu OMNIA MOTORS alebo do výmazu osobných údajov z Vašej strany prípadne do odvolania Vášho súhlasu.

Kamerový systém

Osobné údaje Osobné údaje získavame vstupom do priestoru OMNIA MOTORS (vstup do showroom).

Osobné údaje spracúvame v rozsahu Vašej podobizne a správania sa v monitorovanom priestore.
Účel Prehľad o pohybe osôb v prevádzke v aktuálnom čase.
Právny základ Oprávnený záujem prevádzkovateľa mať prehľad o pohybe osôb v prevádzke v konkrétnom čase.
Ako dlho údaje uchovávame? Kamerové záznamy sa neuchovávajú.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cookies

OMNIA MOTORS spracúva osobné údaje návštevníkov webovej stránky www.omniamotors.sk prostredníctvom analytických, štatistických a marketingových cookies. Viac informácií o zásadách používania cookies nájdete tu

Prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri uzatváraní alebo plnení zmluvy. Osobné údaje môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, napr. webovej stránky zákazníka či dodávateľa.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

OMNIA MOTORS nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie s právnym alebo obdobne významným vplyvom na Vás.

Bezpečnosť osobných údajov

Na bezpečnosť údajov sme zaviedli primerané technické, organizačné a fyzické opatrenia.

Naším cieľom je ochrana Vašich osobných údajov pred:
• neoprávneným spracúvaním,
• náhodnou stratou, poškodením alebo zničením.


OMNIA MOTORS chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím vhodnými a dostupnými prostriedkami. Osobné údaje uchovávame v chránených priestoroch, miestnostiach, úložiskách alebo systémoch. Prístup k týmto priestorom je obmedzený, vopred určený a vždy kontrolovaný.

OMNIA MOTORS okamžite rieši každý bezpečnostný incident. Ak je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy vás o tom informujeme. Budeme Vás informovať aj o opatreniach, ktoré sme prijali na nápravu.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame?

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať ohľadom nasledujúcich práv:

• Máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a uchovávame.
• Máte právo na opravu Vašich osobných údajov.
• V prípade, ak je to technicky možné, máte právo na strojovo čitateľnú kópiu Vašich osobných údajov.
• Máte tiež právo žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Z práva na výmaz môžu existovať výnimky pri špecifických právnych dôvodoch, ktoré Vám v prípade potreby uvedieme v odpovedi na Vašu žiadosť.
• V prípade potreby máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na určité účely.
• Ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Zamestnávateľ má určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 852 50, IČO: 35 962 844, kontakt: gdpr@avris.sk, +421 948 286 309

Ak si chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete si ich uplatniť u zodpovednej osoby na vyššie uvedených kontaktoch prípadne priamo v OMNIA MOTORS emailom: prepasky@omniamotors.sk alebo poštou na adresu prevádzkovateľa.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní. V prípade potreby si od Vás vyžiadame ďalšie informácie na overenie Vašej identity. Ak je Vaša žiadosť komplikovaná alebo ak ste podali veľa žiadostí, môže nám to trvať dlhšie. Ak nám odpoveď bude trvať dlhšie ako mesiac, budeme Vás informovať.

Získanie kópie Vašich osobných údajov (alebo uplatnenie akýchkoľvek iných práv) je bezplatné. Môžeme si však účtovať primeraný poplatok, ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo neprimeraná.

Sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa však domnievate, že sme sa dostatočne Vašimi žiadosťami nezaoberali, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia
statny.dozor@pdp.gov.sk

Zmeny v informáciách o spracúvaní osobných údajov

Ak sa rozhodneme tieto informácie zmeniť, budú zverejnené na webovej stránke v aktuálnom znení.

Posledná zmena bola vykonaná 11.08.2023.